Skip links

”Vi ser GlobeCap 100 som grunden i ett långsiktigt sparande”

Köp på Nordnet Köp på Avanza Köp på Nord FK

Maskin vs Människa

Vi är övertygade om att smarta maskiner är bättre än människan på att analysera stora mängder data och därigenom välja ut en optimal fondportfölj bestående av aktier.

100% globala aktier till mindre risk

Fondens mål är att avkasta bättre än sitt jämförelseindex MSCI World till betydligt lägre risk. GlobeCap 100 består av ca 100st värdebevarande globala aktier. Urvalet av aktier sker kvartalsvis från världens 2000 största bolag.

Patenterad metod

GlobeCap 100 använder en patenterad metod för att värdera bolag.

Om fonden

Fonden investerar i globala aktier enligt en unik patenterad modell där det enskilda bolagets genomsnittliga börsvärde är ca 200 miljarder SEK. Aktieinvesteringarna sker globalt i flera valutor vilket minimerar påverkan av enskilda länders och valutors konjunkturcykler och rörelser.

Fondens patenterade modell väljer ut 100st aktier utifrån världens 2000 största publika bolag mätt i bolagsvärde. Modellen är en flerstegsprocess där algoritmen i steg ett filtrerar ut 400 aktier som anses mer värdebeständiga. I steg 2 väljs 100 av dessa 400 aktier ut genom optimering av kovariansmatris.

Resultatet av modellen är en portfölj som över tid skall slå MSCI Wold Index med en betydligt lägre risk samt vara kapitalbevarande vid kraftiga börsfall.

Avkastning (%)
1M 3M 6M
Portfölj 0 0 0
Benchmark 0 0 0
Diff 0 0 0
Sedan fondens start 0 0 0
Genomsnittlig årlig avkastning N/A N/A N/A

Teckning av fonden

Nordnet Avanza Nord FK

Är du ett family office eller institution och vill bli direktkund?

Kontakta oss på 08-545 188 80 eller maila på info@alfakraft.se.

Risk och avkastning

Indikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Eftersom fonden är nystartad har värdet beräknats med hjälp av simulerade historiska resultat.

Lägre risk

Högre risk

1​

2​

3

4​

5

6​

7

Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
Nyckeltal / (ej startad)
Värde 0
Årsavkastning, portfölj 0
Årsavkastning, benchmark 0
Diff 0
Volatilitet, portfölj 0
Värde 0
Årsavkastning, portfölj 0
Årsavkastning, benchmark 0
Diff 0
Volatilitet, portfölj 0

Förvaltning

Alfakraft tillhandahåller förvaltning och handelsstrategier
i flera tillgångsklasser. Kapitalförvaltningen bedrivs med fokus
på att åstadkomma god riskjusterad och absolut avkastning.​

GlobeCap 100 förvaltas av Alfakraft Fonder AB,
under Finansinspektionsens tillsyn, i samarbete
med CIMalgo AB. ​

CIMalgo är ett forsknings- och utvecklingsföretag
som utvecklar kvantitativa handelslösningar,
anpassade portföljmodeller och global aktiemarknadsanalys.​

Den algoritmiska modellen för aktieportföljen
tillhandahålls via Solactive AG och utgör grunden
för GlobeCap 100.​

Dokument & rapporter

Fondens namn: GlobeCap 100
Fondtyp: Aktiefond-Ucits
Ansvarig förvaltare: Oscar Hakenäs
Fondbolag: Alfakraft Fonder AB
Kurssättning: Dagligen
Förvaltningsavgift:
-Allmän klass A, 1,2%
-Institutionell klass B, 0,6%
-USD klass F, 1,4%
Hållbarhetsinformation: Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen
Regelefterlevnad: Wesslau Söderqvist
Klagomålsansvarig: Wesslau Söderqvist

Innan fonden köps rekommenderar vi att ta del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Kontakta oss

Alfakraft Fonder AB

https://alfakraft.se/

08-545 188 80

Skeppsbron 34,111 30 Stockholm

Org.nr 556708-2465